AMT News.

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา รับสมัครเยาวชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2558

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา รับสมัครเยาวชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 
1.อายุระหว่าง 15-30 ปี
 
2.เป็นเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน ( 5 คนขึ้นไป) ที่มีรายได้น้อย ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
 
3.มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่ตนถนัด มีผู้ให้การรับรอง ได้แก่ ผู้ฝึกสอนอาชีพ ผู้ปกครอผู้นชุชุมชน กลุ่มหรือองค์กรที่สังกัด
 
4.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 
5.มีความพร้อมอบรมคุณธรรม จริยธรรมของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา (หากไม่ผ่านการอบรมจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน)
 
 2. ประเภทของเงินทุน  

มูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนเงินทุน แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประเภทของการขอรับเงินทุน  นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1. ดังนี้
  2.1 เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแรกเริ่ม สำหรับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในอาชีพนั้นๆ และประสงค์จะดำเนินกิจการของตนเองในวงเงินรายละ     ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2.2 เงินทุนในการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น ทั้งกิจกรรมระยะสั้น และกิจกรรมเพื่อการประกอบอาชีพระยะยาว ในลักษณะทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ5คนขึ้นไป ในวงเงินไม่เกินกลุ่มละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.3 เงินทุนเพื่อขยายกิจการในการประกอบอาชีพ ทั้งในอาชีพอิสระและกิจกรรมการประกอบอาชีพของกลุ่มเยาวชนมีผลสำเร็จและมีแผนขยายกิจการ ในวงเงินรายละ หรือกลุ่มละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 
สมัครรับทุน
 
ส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนทางไปรษณีย์มาที่ “กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
 
1.แบบคำขอที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจงที่เรียบร้อย
 
2.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 
3.หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร โดยผู้ฝึกสอนอาชีพ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน กลุ่มหรืองค์กรที่สังกัดและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง
 
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครคนละ 1 ชุด
 
5.สำเนาใบผ่านการอบรมด้านทักษะอาชีพที่ขอทุน
 
6.กรณีสมัครเป็นกลุ่มให้แนบหลักฐานตามข้อ 1-5 ทุกคน
 
สถานที่ติดต่อและรับสมัคร
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ WWW.OPP.GO.TH และสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ทุกจังหวัดในเวลาราชการ