AMT News.

มูลนิธิโตชิบา-ไทย เปิดคัดเยาวชนรับทุนร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Kingdom of Thailand - OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation - TTFD) ได้รับมอบหมายจาก  Toshiba International Foundation (TIFO) ให้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia  (TYCA) 2015 

โครงการนี้มีกิจกรรม  "การส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์" ณ  National Olympic Memorial Youth Center ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเดินทางระหว่างวันที่  23-30  มีนาคม   2558   ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและเข้าใจในด้านต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ด้านความเป็นอยู่ การศึกษา การเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเยาวชนญี่ปุ่น และการพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคคลในรุ่นต่อไป 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.1 กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
 
1.2 อายุระหว่าง 15 - 18 ปี
 
1.3  สามารถสื่อสาร (อ่าน เขียน พูด) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีความสามารถด้าน
 
ภาษาญี่ปุ่นด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
1.4 มีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรม
 
ในโรงเรียนของตนเองที่เป็นรูปธรรมภายหลังจากจบโครงการ
 
2.  หลักฐานในการสมัคร
 
2.1   จดหมายแนะนำจากสถาบันการศึกษาเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมในการคัดเลือก (สถาบันละ 1 คน) พร้อม  เนื้อหาแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากนักเรียนหลังจากจบโครงการ
 
2.2 ใบสมัครของผู้สมัครที่กรอกสมบรูณ์ 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่าย และจดหมายประกอบการสมัครของ
 
นักเรียน ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 อธิบายวิสัยทัศน์ ในหัวข้อเรื่อง "หากได้รับคัดเลือกไปร่วม
 
โครงการ จะนำสิ่งที่ดีมาถ่ายทอดในโรงเรียนอย่างไร"
 
2.3 ใบแสดงผลการศึกษา (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
 
2.4 สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี)
 
3.   กำหนดการ
 
3.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
 
3.2 ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม  2557
 
3.3 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกผ่านเวบไซด์สมาคมฯ (www.ojsat.or.th) ต้นเดือน กันยายน 2557
 
3.4 สอบเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) และสัมภาษณ์ (ภาษาไทยและอังกฤษ) วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557
 
3.5 ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเวบไซด์สมาคมฯ
 
(www.ojsat.or.th) ต้นเดือนพฤศจิกายน 2557
 
4.    สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 
4.1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
 
พญาไท    กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 357 1241-5  e-mail: admin@ojsat.or.th
 
4.2 มูลนิธิโตชิบา - ไทย โทร 02-511-7710-2
 
*ผลการตัดสินของกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดย สมาคมฯ และมูลนิธิโตชิบา-ไทยถือเป็นอันสิ้นสุด*