AMT News.

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ฟังทางนี้

หลังจากได้มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ไปแล้วนั้น ล่าสุดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ได้ย้ำเตือนผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

โดยมีข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
 
1. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องกรอกข้อมูล "แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 3" ที่ http://www.odos.moe.go.th/
 
2. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการ ณ สถานที่ที่ สพม. ที่รับผิดชอบอำเภอ/เขต
ในจังหวัดนั้นๆ หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แม้จะเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพียงรายเดียวในอำเภอ/เขตนั้นๆจะถือว่าขาดคุณสมบัติการรับทุนเนื่องจากตามกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์รับทุนตามกระบวนการ
 
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
 
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557
 
- เริ่มลงทะเบียน เวลา 8:30 น.
 
- เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 9:00 น.  เป็นต้นไป

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://blog.eduzones.com/magazine/129554