AMT News.

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏธนบุรี

รับตรง  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25กรกฏาคม 2557

เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มุ่งเน้นคุณภาพ บนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาทุกวิชา
เปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาเด่น
สาขาที่เปิดรับ (สาขาละ 25คน) ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ)
 
รายละเอียดทุน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ทุนประเภทที่ 1. "ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา" เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 40%จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557
     - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
     - สำหรับผู้สมัครโดยตรง และรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
     - ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 25กรกฏาคม 2557
 
พิเศษ! เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 25กรกฎาคม 2557นี้เท่านั้น
 
ทุนประเภทที่ 2. "ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC" เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง จำนวน 10,000บาท ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
     - เป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนได้จนจบการศึกษา
 
หมายเหตุ
- ข่าวดี สำหรับครอบครัวข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้อีกจำนวน 22,000บาทต่อปีการศึกษา นอกเหนือนจากทุนการศึกษาต่าง ๆได้รับ
- เฉพาะผู้สมัครปีการศึกษา 2557ได้รับสิทธิยกเว้นค่าใบสมัครมูลค่า 500บาท
- ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ druic14@gmail.com
- มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงทุนการศึกษา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง
 
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2466-5948
หรือติดต่อ อ.พัฒนา 085-9178438  หรือ อ.กอล์ฟ 091-4266771, 083-1333225

รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 57