AMT News.

รวม โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2557 ที่จะปิดรับสมัคร ภายใน

วม โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2557 ที่จะปิดรับสมัคร ภายในเดือน มิถุนายน นี้จ้า

เข้ามาย้ำกันอีกครั้งว่าจะมีโครงการไหนปิดรับสมัครบ้าง ^__^

 

Contact Us

  • Address: 56/9 หมู่ 3 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

  • Phone: (087) 577-3636 , (084) 926-5222

  • Email: amt-cadet@hotmail.com

มหาวิทยาลัย โครงการ หมดเขต   
ธัญบุรี  รับตรง สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 
5 มิย
ขอนแก่น  รับตรง 4 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์  5 มิย
แม่โจ้ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)  5 มิย
พะเยา  โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 มิย
เกษตรศาสตร์ รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  6 มิย
พะเยา  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา 6 มิย
ชินวัตร  คณะพยาบาลศาสตร์  ชินวัตร  6 มิย
เกษตรศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ  ศรีราชา 6 มิย
ลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน แบบโควตา 6 มิย
หอการค้า  "ทุนแจ้งเกิดปี 2 " 6 มิย
แม่โจ้ นักศึกษาชาวไทยภูเขา 10 มิย
ศิลปากร  คณะวิทยาศาสตร์ 2 โครงการ 10 มิย
มหาสารคาม ระบบพิเศษ ม.มหาสารคามจำนวน 2079 คน 10 มิย
สวนสุนันทา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษรุ่น 13   10 มิย
ราชภัฏธนบุรี รับตรง ม.ราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2557 11 มิย
เกษตรศาสตร์ (นักเรียนเรียนดี) คณะสังคมศาสตร์ 13 มิย
ขอนแก่น . รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และทุน อบต. 13 มิย
นเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร  16 มิย
อุบลราชธานี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  16 มิย
บูรพา ภาคพิเศษและภาคปกติ  ONET + GPAX 16 มิย.
บูรพา สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)  16 มิย.
บูรพา  คณะศิลปกรรมศาสตร์   เพิ่มเติม 16 มิย.
บูรพา รับตรง 3 โครงการ ม.บูรพา  16 มิย
เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  19 มิย
ลาดกระบัง  ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รอบที่ 2 20 มิย.
เกษตรศาสตร์  โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 20 มิย
บางมด  คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ 20 มิย
รามคำแหง รับตรง คณะสื่อสารมวลชน  ภาคพิเศษ 20 มิย
บูรพา  6 โครงการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 25 มิย
บูรพา รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ 29 มิย
สวนสุนันทา