AMT News.

มาแล้ว!!! รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (เปิดรับ 3 โครงการ)

         

 สวัสดีค่ะ หลังจากที่คะแนน GAT PAT รอบแรกออกกันแล้ว ตอนนี้น้องๆ หลายคนก็ต้องตัดสินใจกันแล้วว่าเราจะแอดฯ เข้าคณะไหน หรือว่าจะเลือกรับตรงที่ติดแล้วหรือไม่? แต่น้อง  อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะ ให้ดูองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลาสำหรับรับตรงบางโครงการ ซึ่งคราวนี้พี่มีข่าวรับตรง สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาฝากค่ะ เปิดรับทั้งหมด 3 โครงการ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูได้เลยค่ะ


 มาแล้ว!! รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (เปิดรับ 3 โครงการ)

 

  >> โครงการที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับ
          - โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
            สำหรับบุคคลทั่วไป    27  ที่นั่ง
          - โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
             เภสัชกรรม     22   ที่นั่ง
          - โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา  5 ที่นั่ง
          * สมัครได้มากกว่า 1 โครงการถ้าคุณสมบัติครบถ้วน

  >> คุณสมบัติของแต่ละโครงการ
          - โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
            สำหรับบุคคลทั่วไป
              * เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
                 (ม.6 รุ่นปีการศึกษา 2556 ขึ้นไป)
          - โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
              * เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
                 (ม.6 รุ่นปีการศึกษา 2556 ขึ้นไป)
              * เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่สมรสของผู้รับอนุญาตประกอบการค้าขายยา
                 แผนปัจจุบัน (เป็นสมาชิกชมรมเภสัชชลบุรี, ชมรมร้านขายยาแห่งประเทสไทย,
                 สมาคมร้านขายยา, ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี อย่างใดอย่างหนึ่ง)
          - โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
              * เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย  
              * มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
              * ถ้ามีความสามารถโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ วิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
                 อาจจะได้รับการเพิ่มจำนวนเป็นกรณีพิเศษ

  >> การสมัครสอบ
          - เป็นการสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ pharm.buu.ac.th 
            ตั้งแต่ 11 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2557
          - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่  23 พฤษภาคม 2557 โดยการส่งแบบ EMS
            เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย

  >> กำหนดการการรับสมัคร

   - ดาวน์โหลดใบสมัคร   

11 เมษายน - 23 พฤษภาคม 57

   - สมัครทางไปรษณีย์

11 เมษายน - 23 พฤษภาคม 57

   - ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

2-8 มิถุนายน 57

   - สอบข้อเขียน 

14-15 มิถุนายน 57

   - ประกาศผลสอบข้อเขียน

27 มิถุนายน 57

   - สอบสัมภาษณ์  

5 กรกฎาคม  57

   - ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 กรกฎาคม  57

 


 
  >> รายชื่อวิชาสอบ
    มาแล้ว!! รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา (เปิดรับ 3 โครงการ)

 

 

>> ระเบียบการ  คลิกที่นี่