AMT News.

ข่าวเปิดรับสมัคร นสต. ปี 57 จำนวน 7,000 อัตรา

ข่าวรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ประจำปี พ.ศ.2557 บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ สิบตำรวจตรี บรรจุแต่งตั้ง ณ สังกัดต่าง ๆ

ทั่วประเทศ จำนวน 7,000 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะรับสมัครภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือก

จะต้องเข้าฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจในภาคต่าง ๆ ที่สมัครไว้ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

นักเรียนนายสิบตำรวจ “นสต.” จะได้รับเงินเดือนระหว่างฝึกอบรม จำนวน 1,360 บาท และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ สิบตำรวจตรี บรรจุแต่งตั้งภายในสังกัดกองบัญชาการ

ที่สมัครสอบ หรือ ภายในสังกัดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด รับอัตราเงินเดือน 8,610 บาท ค่าครองชีพ 1,500 บาท

และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (เงินเสี่ยงภัย) 3,000 บาท

สำหรับผู้ปกครอง หรือน้อง ๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ ได้ที่เพจ

นายสิบตำรวจ 2556 https://www.facebook.com/PoliceSergeant2013 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้เลยครับ