AMT News.

รับตรง สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าศึกษาตามโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557
 
เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 : 25 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 2  : 9 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2557