AMT News.

เปิดรับสมัครแล้วรับตรง (แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์ฯ ปีการศึกษา 57 ตั้งแต่ 22-28 เมษายนนี้

 

 

การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้


1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร 
2. เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร 
3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประชาชน  
4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน 

เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร และใช้แสดงในการสอบสัมภาษณ์ 

หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/สาขาวิชา จะต้องทำการสมัครและชำระเงินใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 28 เมษายน 2557 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลที่มีการชำระเงินครั้งหลังสุด เป็นข้อมูลในการประมวลผล 

 

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

1. ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน Click
 
2.   ภาพผู้สมัครพื้นสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ โดยมีขนาด ของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง เป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีขนาด กว้าง 475 Pixel สูง 600 Pixel ขนาดไฟล์  100-200 KB 

ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 
3.   ภาพบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะด้านหน้า ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนา เป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีขนาด กว้าง 600 Pixel สูง 475 Pixel ขนาดไฟล์  100-200 KB 

ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง


                 
 

การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เรียบร้อยแล้ว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
HyperLink 

 

ประกาศ

วันที่ 5 มีนาคม 2557 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์  
ผู้สมัครสผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ รายละเอียด 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557 
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557
 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2557  
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557  
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557  
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ รายละเอียด