AMT News.

พรุ่งนี้ (14มี.ค.) จะหมดเขตรับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่(สอบข้อเขียน)

ย้ำเตือน! พรุ่งนี้ (14มี.ค.) จะหมดเขตรับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่(สอบข้อเขียน)
รับรวม 66 คน รายละเอียด  www.finearts.cmu.ac.th/ประกาศ-รับสมัครนักเรียน

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

—————————

00000คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ และสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีการรับตรงจากทั่วประเทศ ทดแทนรูปแบบการคัดเลือกแบบเดิมผ่านระบบ Admissions ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้นหรือเทียบเท่า

1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2. จำนวนรับ

2.1 สาขาวิชาจิตรกรรม                17 คน

2.2 สาขาวิชาประติมากรรม         12 คน

2.3 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์     15 คน

2.4 สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์      22 คน

000000000000000รวม   66คน

3. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2556 – 14 มีนาคม 2557

สมัครผ่านเ ว็บไซต์ที่ www.finearts.cmu.ac.th

0

ดาวน์โหลดรายละเอียด : 

>> รายละเอียดโครงการรับตรงทั่วประเทศ 2557  PDF