AMT News.

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 57

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

โครงการปริญญาตรภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับจำนวน 175 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT1,PAT2

กำหนดการ
UploadImage
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับจำนวน 70 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT

กำหนดการ

UploadImage
 

สามารถ Download  รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ