AMT News.

เลื่อนกำหนดการสอบตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ปีการศึกษา 2557เลื่อนกำหนดการสอบตรง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ
ปีการศึกษา 2557


ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร) ของ โครงการต่างๆ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
- โครงการผู้พิการ
- โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียนฯ และ
- โครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ"

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถคาดการณ์ได้และมีผลกระทบต่อเนื่องประกอบกับสนามสอบตั้งอยู่ใกล้ที่ชุมนุมซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเลื่อนกำหนดการสอบฯ ออกไปก่อนสำหรับกำหนดวันสอบใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง

ที่มา: http://admission.swu.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว :