AMT News.

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 (ประเภทรับตรง)

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง โดยรับทุนอุดหนุนการศึกษาของสภากาชาดไทย จำนวน 90 คน กำหนดวันยื่นใบสมัคร ทางไปรษณีย์ โดยวิธีลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน และหลักฐานการโอนเงิน ให้วงเล็บมุมซองข้างล่างซ้ายว่าสมัครสอบ ไปที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยระหว่างวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันส่งใบสมัคร (หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าหมดสิทธิ์) ที่มา http://web.trcn.ac.th/index.php/en/