AMT News.

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ ปี57

เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

           โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจเป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และพาณิชย์ศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการที่ยังคงองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไว้ในขณะเดียวกันหลักสูตรได้จัดให้มีวิชาทางพาณิชยศาสตร์ที่เป็นความรู้ที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพและเป็นรากฐานที่จำเป็นให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปทางด้านพาณิชยศาสตร์ในระดับปริญญาโทด้วย
 
 
ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)
 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Civil Engineering and Construction Management)
 
ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง)
 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Civil Engineering and Construction Management)


กำหนดการการรับสมัคร ปีการศึกษา 2556
 
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร  1 พ.ย.56 - 17 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ (ทางเว็ปไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th) 19 ก.พ. 57
สอบ ข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดทางด้านวิศวกรรม (09.00 - 11.00 น.) 22 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ (ทางเว็ปไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th) 25 ก.พ.57
สอบสัมภาษณ์ (09.00-12.00 น.) 27 ก.พ.57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์  www.ebm.engr.tu.ac.th 5 มี.ค. 57
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา* 6 - 15 มี.ค.57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 มี.ค.57

หมายเหตุ:  * ค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ไม่ได้รับคืนหากสละสิทธิ์

 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
 
           ปีการศึกษาละ 80 คน