AMT News.

รับตรง ม.เกษตร 57 เปิดรับสมัคร 7-27 พฤศจิกายน 2556

  ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยทำการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาเขตต่าง ๆ ถึง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,854 คน


 คณะ/สาขาวิชา และจำนวนที่เปิดรับเข้าศึกษา 
 

 ที่  คณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต  จำนวนรับ  
 วิทยาเขตบางเขน  
 1  คณะเกษตร    205
 2  คณะประมง  142
 3  คณะวนศาสตร์  60
 4  คณะวิทยาศาสตร์  360
 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,032
 6  คณะศึกษาศาสตร์  10
 7  คณะเศรษฐศาสตร์  180
 8  คณะสังคมศาสตร์  60
 9  คณะสัตวแพทยศาสตร์  30
 10  คณะอุตสาหกรรมศาสตร์  135
 11  คณะมนุษยศาสตร์  255
 12  คณะบริหารธุรกิจ  200
 13  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์    60
 14  คณะสิ่งแวดล้อม  20
   รวม  2,749
 วิทยาเขตกำแพงแสน  
 1  คณะเกษตร กำแพงแสน  80
 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน     68
 3  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์     30
 4  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  137
 5  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  30
   รวม  345
 วิทยาเขตศรีราชา  
 1  คณะวิทยาการจัดการ  560
 2  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  80
 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  60
 4  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  40
 5  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  20
   รวม  760
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร     200
 2  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  510
 3  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  290
   รวม  1,000
   รวมทั้งสิ้น  4,854


 ปฏิทินรับตรง ม.เกษตร 57 
 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน  วัน/เดือน/ปี  หมายเหตุ
 รับสมัคร Online/พิมพ์ใบชำระเงิน  7-27 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/
 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร  8-28 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/
 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร 
และสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
 11-29 พ.ย. 2556  https://admission.ku.ac.th/
 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  1-27 ต.ค. 2556  http://www.niets.or.th/
 สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  1-24 พ.ย. 2556  http://www.niets.or.th/
 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  7-10 ธ.ค. 2556  ตามศูนย์สอบที่กำหนด
 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา  4-5 ธ.ค. 2556  ตามศูนย์สอบที่กำหนด
 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557  19 ม.ค. 2557  http://www.niets.or.th/
 ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา  11 ก.พ. 2557  http://www.niets.or.th/
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์
ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์
 6 มี.ค. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  18 มี.ค. 2557  คณะ/วิทยาเขต ที่ผ่านการคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  24 มี.ค. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาผ่าน Website 
และรับรหัสยืนยันตัวบุคคลทาง E-mail
 1-8 เม.ย. 2557  https://admission.ku.ac.th/
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในระบบรับตรงผ่าน Clearing-house ทาง Website
 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 2557  http://www.cuas.or.th/
 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน 
Clearing-house และตัดสิทธิ์การสมัคร Admissions
 5 มิ.ย. 2557  http://www.cuas.or.th/
 รับเอกสารสำหรับนิสิตใหม่  7 ก.ค. 2557  รายละเอียดอื่น ๆ 
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://admission.ku.ac.th/


 คลิกดู ตารางเกณฑ์การพิจารณาการรับตรง ม.เกษตร 57 ขนาดใหญ่ ได้ที่นี่