AMT News.

รับตรง โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน และ หลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (TEP & TEPE)

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับสมัคร : 26 ส.ค. 2556 - 23 พ.ค. 2557

         >> หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน(TEP) รับ 180 คน หลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ(TEPE) รับ 120 คน


โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) 

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับสมัคร : 4 พ.ย. 2556 - 10 ม.ค. 2557

         >> รับ 80 คน


โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ (BE)

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

         >> รับสมัคร : 1-20 พ.ย. 2556

         >> รับ 150 คน


โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

         >> รับสมัคร : 1 ต.ค. 2556 - 24 ม.ค. 2557

         >> รับ 100 คน


โครงการสาขาวิชาจีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

         >> รับสมัคร : 1 ต.ค. 2556 - 24 ม.ค. 2557

         >> รับ 80 คน


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) 

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่


         >> รับสมัคร : 1 พ.ย. 2556 - 17 ก.พ. 2557

         >> รับ 80 คน


โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) 

         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

         >> รับสมัคร : 1 พ.ย. 2556 - 17 ก.พ. 2557

         >> รับ 60 คน