AMT News.

รับตรง ม.เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 4854 คน
 
เปิดรับสมัคร 7-27 พฤศจิกายน 2557
 
คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 
สามารถเลือกได้ 4 อันดับ
 
 
ปล. ปีนี้เป็นปีแรกที่เกษตรศาสตร์ ใช้วิธีการรับแบบนี้ โดยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะได้มีการเปิดรับตรงคณะ ที่ไม่เคยรับตรง แบบปกติมาก่อน เช่น สัตวแพทย์  คณะบริหาร คณะมนุษยศาสตร์