AMT News.

รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) คณะทันตแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556จำนวนรับเข้าศึกษา 25 คนคุณสมบัติเฉพาะ1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.002. จะต้องมีคะแนนสอบจากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรงฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2556จำนวน 7 วิชา คือ01 ภาษาไทย 03 ภาษาอังกฤษ 06 เคมี 08 ฟิสิกส์02 สังคม 04 คณิตศาสตร์(วิทย์) 07 ชีววิทยาเกณฑ์การคัดเลือกฯ1. ตัดสินจากผลการสอบจากรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง จำนวน 7 วิชา โดยคิดเป็นร้อยละ 9501 ภาษาไทย ร้อยละ 1502 สังคม ร้อยละ 1003 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 1504 คณิตศาสตร์(วิทย์) ร้อยละ 1006 เคมี ร้อยละ 1507 ชีววิทยา ร้อยละ 1508 ฟิสิกส์ ร้อยละ 15ผลรวมคะแนนทั้ง 7 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 302. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาร้อยละ 5กำหนดวันรับสมัคร- ดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555 - รับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ- วิธีการสมัคร 1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.dentistry.kku.ac.th และดำเนินการตามรายละเอียดในเว็บไซด์ 2. วิธีส่งใบสมัคร มี 2 วิธี 2.1 ด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 (ติดโรงอาหาร) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 2.2 ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารลงทะเบียนมายัง นางกัญญา พร้อมขุมทอง งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ที่ http://202.28.92.42/amsOAfile/KO0JSBB8.pdfหรือ http://www.dentistry.kku.ac.th/dt2008/