AMT News.

โครงการช้างเผือก ประจำปี 2557

“รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2557”

     โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือกฯ ซึ่งใช้ข้อสอบเดียวกันกับการสอบภาควิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือกฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ และได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี

1.1 เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2555 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2556 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1.2 อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2540 – 2543

1.3 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด


รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2556 

(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rtafa.ac.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบการ 
2.ใบสมัครช้างเผือกและแบบสอบถาม

 

AMTCADET เป็นศูนย์รับสมัครและจัดส่งเอกสารสมัครสอบ ติดต่อ 0875773636 , 0849265222