AMT News.

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มช. 5 โครงการ

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ะ เปิดรับทั้งหมด 5 โครงการ รายละเอียดเป็นไงบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ
 
 

>> คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
- โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ)
      * เรียนอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
      * มีเกรดเฉลี่ยนสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
      * มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร
         ในการศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
- โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา)
      * เรียนอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
      * มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
      * มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงทักษะความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม
         ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
- โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)
      * เรียนอยู่ระดับชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
      * มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
      * มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ไทย
- โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)
      * เรียนอยู่ระดับชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
      * มีเกรดเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯไม่น้อยกว่า 3.00
      * มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางสังคมศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
         (นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)
- โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)
      * เรียนอยู่ระดับชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
      * มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (นำมาใน
         วันสอบสัมภาษณ์)


>> จำนวนรับเข้าศึกษา
- โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ)  16 คน
- โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา)    11 คน
- โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)     16 คน
- โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)    16 คน
- โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)    11 คน

 
 

>> การสมัครสอบ
- ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.edu.cmu.ac.th
- สมัครได้ระหว่าง 7-18 ตุลาคม 2556
- สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์
  ม.เชียงใหม่
- สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครมาที่ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ คณะศึกษาศาสตร์
  ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 พฤศจิกายน 2556
- สอบข้อเขียน 30 พฤศจิกายน 2556
- สอบสัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2556
- ประกาศผลสอบ 13 ธันวาคม 2556


>> เอกสารการสมัครสอบ
- ใบสมัครติดรูปถ่าย 2 นิ้ว
- บัตรประจำตัวผู้สอบติดรูปถ่าย 2 นิ้ว
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


>> ระเบียบการ รับตรงคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่


* ยืนยันเลือกสถาบันตามระบบ Clearing house
* แต่ละโครงการสาขาแตกต่างกันนะคะ
* ติดตามข่าวสารที่ www.edu.cmu.ac.th