AMT News.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  คุณสมบัติทั่วไป
    1. มีสัญชาติไทย อายุ 16-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร
2. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
3. มีประวัติความประพฤติ และบุคลิกดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
4. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนที่เปิดรับสมัคร
5. ห้ามภิกษุ สามเณร สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาทุกหลักสูตรตามคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2521
     
  คุณสมบัติด้านการศึกษา
    คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.5 และศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบของทบวงมหาวิทยาลัย
     
  คุณสมบัติด้านภูมิลำเนา
    เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอ/จังหวัดที่สมัครอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครหรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีผู้ปกครอง มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอ/จังหวัดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

สำหรับน้องที่สนใจเรียนพยาบาลนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ  น้องคนไหนสนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.bcnc.ac.th/bcncnew56/crose.php

ยังมีอีกหลายๆวิทยาเขตนะคะ เช่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   http://www.bcn.ac.th/

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  http://www.bcnkk.ac.th/

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี  http://www.bcnu.ac.th/bcnu/

สู้ๆ นะน้องๆ