AMT News.

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล57

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)


สมัครออนไลน์ทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
ค่าสมัครสอบ 600 บาท
 
คุณสมบัติ   
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย(GPAX), O-NET, GAT, PAT 1 (คณิตศาสตร์), PAT 2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้   
1. GPAX ค่าน้ำหนักร้อยละ    20
2. O-NET ค่าน้ำหนักร้อยละ    30
3. GAT ค่าน้ำหนักร้อยละ    10
4. PAT    
 4.1 PAT 1 (คณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนักร้อยละ    20
 4.2 PAT 2 (วิทยาศาสตร์) ค่าน้ำหนักร้อยละ  20


 

กำหนดการ สอบตรงรอบแรก
รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2556
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 11 ตุลาคม 2556
สอบข้อเขียน 19 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 
และสถานที่สอบสัมภาษณ์
6 พฤศจิกายน
สอบสัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พฤศจิกายน 2556
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและลงทะเบียน 12-15 พฤศจิกายน 2556
ICT Preparatory Program มิถุนายน- กรกฎาคม 2557
เปิดภาคเรียน สิงหาคม 2557ที่มา : 
http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html