AMT News.

เลือกคณะอะไรดี เลือกแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง ข้อมูลน่าสนใจของคณะต่างๆ สำหรับน้องๆ ที่จะเลือกคณะ สำหรับสอบโควต้า มช.

คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดของคณะ

แพทยศาสตร์ เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ตรวจวินัจฉัยโรค การบำบัดโรคการป้องกันโรค การเยี่ยวยารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆเป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความรู้อย่างสูงบุคคลที่จบการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขและยังสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์มีการศึกษาเฉพาะทางอีกหลากหลายสาขาและแต่ละสาขาก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากมายหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามระเบียบของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยหรือตามระเบียบของโครงการพิเศษที่คณะฯ ดำเนินการสอบคัดเลือกเองและต้องมีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีทั้งนี้หากไม่รับราชการหรือไม่ทำงานตามที่กำหนดจะต้องชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัย รักและชอบที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์นั้นมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมากผู้เรียนส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนดังนั้นเมื่อเรียนจบจึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามสัญญาของทางราชการเป็นเวลา 3 ปี เพื่อชดใช้ทุน (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันของเอกชน)หลังจากปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนแล้วแพทย์ที่มีความต้องการศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือศึกษาทางการแพทย์เฉพาะทางได้

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 รายละเอียดของคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ การใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุโครงสร้างเครื่องจักรเครื่องมือระบบ และ กระบวนการ เพื่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีไหวพริบปฏิภาณดี ชอบการคิดคำนวณต่างๆ มีทักษะทางด้านช่าง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม สำนักงานการพลังงานแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ หรือทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ หรือทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งยังศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย

คณะอื่นๆ  ที่น้องสนใจว่า จบ ม 6 จะไปไหนดี ติดตามได้ที่ 

http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=122&cms_id=7419