AMT News.

โครงการเรียนดี ม.ธรรมศาสตร์ มาแล้วจ้า

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 99 หม่ ู18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ +66 (0) 2986-9009 ต่อ 1401,1406,1441,1520,1201โทรสาร +66(0)2986-9113
กําหนดการคัดเลือก โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิ
และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (เดือนตุลาคม)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา2557
วันเดือน ปี การดําเนิ
นการ สถานที่
พฤ. 1ส.ค.– ศ. 13 ก.ย. 2556
รับสมัครสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครที่สถาบัน
หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.siit.tu.ac.th
ศ. 4 ต.ค. 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์
สอบ, เลขที่นั ่งสอบและสถานที่สอบ เว็บไซต์ http://www.siit.tu.ac.th
ศ. 11 ต.ค. 2556
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
1. ศูนย์สอบภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
สําหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน 
แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร 
พิษณุโลก
สถานที่สอบ: โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน 
ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิสอบสัมภาษณ์)
ศ. 11 ต.ค. 2556
2. ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 
สําหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด3 ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย 
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลําภู 
ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด3 เพชรบูรณ์ นครราชสีมา3 อุบลราชธานี3
สถานที่สอบ: โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์บุรีรัมย์ ยโสธร
(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน 
ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ์ )
ศ. 11 ต.ค. 2556
3. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 
สําหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด 3 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
นครศรีธรรมราช3
สถานที่สอบ: โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน 
ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ์ )
ศ. 11 ต.ค. 2556
4. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.ภูเก็ต 
สําหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด 3
สถานที่สอบ: โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ภูเก็ต พังงา กระบี่ (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน 
ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ์ )
ศ. 11 ต.ค. 2556
5. ศูนย์สอบภาคใต้ จ.สงขลา 
สําหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด 3สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปตตานี ั
ยะลา นราธิวาส3
สถานที่สอบ: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
(สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน 
ผู้เข้าสอบทุกคนมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ์ )
ศ. 25 ต.ค. 2556
6. ศูนย์สอบกรุงเทพฯ สําหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัด กรุงเทพฯ 
พิจิตร ลพบุรี ชัยนาถ อุทัยธานี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี สิงห์บุรีสระบุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว
ปราจีนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรีกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรีระยองจันทบุรีตราด
สถานที่สอบ:สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ-
สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ศ. 8 พ.ย. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและผู้ได้รับทุนการศึกษา
พร้อมกันทุกศูนย์สอบ เว็บไซต์ http://www.siit.tu.ac.th
จ. 18- ศ.29 พ.ย.2556
-รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557
- ชําระค่าบํารุงการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557
(ค่าบํารุงการศึกษาไม่สามารถคืนได้)
ฝายรับเข้าศึกษา ชั้น ่
2 อาคารอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
สิงหาคม 2557 เปิ
ดภาคการศึกษา1/2557
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
*หมายเหตุ
สาขาเทคโนโลยี/การจัดการ: สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาษาอังกฤษ
สาขาวิ
ศวกรรมศาสตร์: สอบวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 
วันปฐมนิเทศ และวันลงทะเบียนจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557
--------------------------------------------------
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิ ดสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม อิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม 
เทคโนโลยีการจัดการ
เพื่อกระจายโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษามากขึ ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิ ดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร เทคโนโลยี ประจําปี
การศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผ้สมัคร ู
 1.1 เป็ นผู้ที่กําลังศึกษาในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั ้น ม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25
หรือ
 คะแนนเฉลี่ยสะสมชั ้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชา 
 คณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00
2. การรับสมัคร
2.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
2.2 หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.thและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง 
ฝ่ ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต้ ปู .ณ. 22 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์-รังสิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี12121
2.3 ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ไม่ต้องชําระค่าสมัครสอบ 400 บาท
3. หลักฐานการสมัคร
1.1 รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 3 รูป สําหรับติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
1.2 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
1.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั ้น ม. 4 - 5 (ตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 1.2)จํานวน 1 ชุด
1.4 ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร (Online Application) พร้อมติดรูปถ่าย
4. การคัดเลือก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะพิจารณารับเข้าศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ 
5. เงื่อนไขการเป็ นนักศึกษา
5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการจบชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามวันที่สถาบันกําหนด 
5.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง และชําระค่าบํารุงการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 18- 29 พฤศจิกายน 2556 หากพ้นกําหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้ว สถาบันจะส่งชื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติระงับสิทธิในการสมัครผ่านระบบ Admissions กลางขั้นตอนการสมัครสอบโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (เดือนตุลาคม)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
• ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
ผู้สมัครสอบเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสอบมาสมัครได้ที่ ฝ่ ายรับเข้าศึกษาชั ้น 2 อาคารอํานวยการ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในเวลาทําการ
• หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th
สําหรับ
เลือก Application เลือก Online Application เลือกOutstanding Student Program
ผ้สมัครประเภทโครงการนักเรียนที ู ่
มีผลการเรียนดีเลิศ
สําหรับ
เลือก Application เลือก Online Application เลือก SIIT Entrance Examination
ผ้สมัครประเภทโครงการ ู คัดเลือกตรงโดยสถาบัน
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครในหน้าใบสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดเลือก Submit ที่ด้านล่างสุดของหน้าการสมัครนั ้น
4. จะปรากฏเป็ นหน้าจอสีเหลืองเพื่อให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครอีกครั ้ง เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว
กรุณาสั่งพิมพ์หน้าใบสมัครออกมา และกดเลือก Submit อีกครั ้งที่ด้านล่างของหน้าใบสมัครนั ้น
(หากข้อมูลที่ขึ ้นมาไม่เป็ นหน้าสีเหลืองให้ตรวจสอบว่าในช่องที่มีเครื่องหมาย * สีแดง กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดเลือก Submit อีกครั ้ง แล้วดําเนินการตามข้อ 4 ต่อไป)
5. จะปรากฏหน้าจอว่าSubmit Complete แสดงว่าข้อมูลของผู้สมัครถูกส่งมาที่ระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
6. ส่งใบสมัครที่พิมพ์ออกมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่
ฝ่ ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต้ ปู .ณ. 22 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์-รังสิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี12121
• เอกสารประกอบการสมัคร
สําหรับ
1. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 3 รูป สําหรับติดบัตรประจําตัวสอบ
ผ้สมัครประเภทโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิ ู ศ (เกรดเฉลี่
ย 3.25 ขึ้
นไป)
2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั ้น ม. 4 - 5 คํานวณผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25 หรือ
ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ตํ่ากว่า 3.00จํานวน 1 ชุด
4. ผู้สมัครประเภทโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ 
สําหรับ
ไม่ต้องชําระค่าสมัครสอบ400 บาท
1. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 3 รูป สําหรับติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
ผ้สมัครประเภทโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน ู
2. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั ้น ม. 4 - 5 คํานวณผลการเรียนรวมเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาจํานวน 1 ชุด
4. ค่าสมัคร 400 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคาร และส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์ สาขา ธรรมศาสตร์รังสิต
เลขที่บัญชี: 050-2-08189-6 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์ สาขา นวนคร
เลขที่บัญชี: 258-1-09848-8 
 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/pdf/Admissions/2014-1_OSP.pdf