AMT News.

รับตรง 4โครงการ คณะสถาปัตยฯ ม.เชียงใหม่ 2557

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการกำหนดแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้มียอดรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสิ้น 108 คน แบ่งออกเป็น4โครงการ โดยเนื้อหาสรุปดังนี้

1. โครงการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับทั่วประเทศ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม , วท.บ. (สถาปัตยกรรม) รับจำนวน 20 คน ( ภาคเหนือ 10 คน / ภาคอื่น 10 คน )    ประกาศสำรอง 5 คน
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  รับจำนวน 40 คน ( ภาคเหนือ 14 คน / ภาคอื่น 26 คน )    ประกาศสำรอง 15 คน
 
2. โครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา ภาคเหนือ) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
( รับเฉพาะในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตรและอุทัยธานี )
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) รับจำนวน 30 คน
 
3. โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) รับจำนวน 3 คน
- โครงการพิเศษสำหรับผู้ที่มีความบกพร่อง (ผู้พิการ) รับจำนวน 1 คน (รับนักศึกษาทั้งประเทศ)
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา รับจำนวน 1 คน (รับนักศึกษาทั้งประเทศ)
- โครงการเด็กดีมีที่เรียน รับจำนวน 1 คน
(รับเฉพาะนักศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตรและอุทัยธานี )
 
4. โครงการ รับผ่านระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) (รับนักศึกษาทั้งประเทศ)
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) รับจำนวน 15 คน

กำหนดการ
1.โครงการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10–20 กันยายน 2556 นักเรียนสมัครผ่านระบบ  INTERNET
วันทื่ 18 ตุลาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเชิงวิชาการและทดสอบเชิงปฎิบัติการ (workshop)
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ทดสอบเชิงวิชาการและทดสอบเชิงปฎิบัติการ (workshop)
วันที่ 5 พฤศจิกายน  2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย และ เอกซเรย์
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน  2556 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย (รอบที่ 1)
วันที่  7  พฤศจิกายน  2556 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย (รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่อันดับสำรอง)
วันที่  9  พฤศจิกายน  2556 สอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย และ เอกซเรย์
วันที่  15 พฤศจิกายน  2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้าศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
วันที่  24 กุมภาพันธ์ – วันที่ 7 มีนาคม 2557 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25572. โครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สิงหาคม 2556 รับสมัครโควตาภาคเหนือทาง www.reg.cmu.ac.th
21-22 ธันวาคม  2556 สอบโควตาภาคเหนือ
10  มกราคม  2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
1-2  กุมภาพนธ์ 2557 สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
4  กุมภาพันธ์  2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์


3. โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน


กันยายน 2556 รับสมัครทาง www.reg.cmu.ac.th
14  กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
22-23  กุมภาพันธ์ 2557 สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
25  กุมภาพันธ์  2557
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์


4. โครงการ รับผ่านระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ( Admission)


8-15  มิถุนายน 2557 รับสมัคร Admissions ทาง www.cuas.or.th
28  มิถุนายน 2557 ประกาศผู้มีสิทธิ๋สัมภาษณ์ Admissions
7 กรกฎาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Admissions
25-27 กรกฎาคม  2557 รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่มา : http://www.arc.cmu.ac.th/admission/2557/firstpage.html