AMT News.

รับตรง โควตา แพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการระบบรับตรง (โควตา)
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลัก สูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ
- โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
- มีคะเเนน GAT,PAT,ONET


ค่าสมัคร 250 บาทกำหนดการ
UploadImageที่มา : http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/