AMT News.

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2557

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
(ตามความร่วมมือกับภาครัฐ โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2557

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)    รับจำนวน 30 คน
แอนนิเมชัน  รับจำนวน 60 คน
การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับจำนวน 140 คน

คุณสมบัติ
1.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- มีผลการเรียนสะสมไม่ ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรด    เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30 และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
(หากผู้สมัครที่มีคะแนนความรู้ภาษา อังกฤษ TOEFL 500 (Paper-based) หรือ173 (Computer-based) หรือ IELTS Overall band 5.0
ขึ้นไป หรือผลการ    ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในสถาบันที่รับรองได้ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีเอกสารยืนยันผลคะแนน ประกอบด้วย)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตร 2 ภาษา โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ

2.แอนนิเมชัน
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
- มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30

3.การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ  
- มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30

กำหนดการ

ระยะเวลาในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครด้วยตนเอง ค่า สมัคร 300 บาท ยื่นเอกสารระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเืทคโนโลยี
สม้ครทางไปรษณีย์ ค่าสมัคร 350 บาท ส่งเอกสารระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2556 รวมทั้งธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50200 ทั้งนี้ ให้ระบุไปรษณีย์ปลายทางที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และขอให้ผู้สมัครโทรศัพท์สอบถามเพื่อยืนยันการได้รับใบสมัครกับทางวิทยาลัยฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาฟิสิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ
ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาฟิสิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ
ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
เวลา 9.00 - 12.00 น. 
วิชาที่สอบจำนวน 1 วิชา
1. วิชาความถนัดทางแอนนิเมชัน
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการสมัยใหม่ฯ
วิชาความถนัดทางการจัดการสมัยใหม่ฯ
ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
ยื่นเอกสารยืนยันการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 สามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการนักศึกษา ห้อง 101-1 ชั้น 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
หรือส่งทางไปรษณีย์และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลายเดือน กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
( ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2557 )ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 1014-1 หรือ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ (053) - 920299 ต่อ 102 - 108 หรือ 515, (053) 942645 - 6 และหมายเลข (053) 941801 โทรสาร 053-941803
E-mail : camt_cmu@hotmail.com URL :
http://www.camt.cmu.ac.th