AMT News.

Update!!! 2 โครงการ รับตรง วิศวะฯ ม.ศิลปากร 2557

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร


จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
ไม่ต่ำกว่า 2.75

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ
UploadImage


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร


จำนวนที่รับเข้าศึกษา  50 คน

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
ไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าสมัคร 500 บาท

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.eng.su.ac.th/_2012/admission-news.php