AMT News.

รับตรง นักเรียนเรียนดีชนบท ม.อุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 460 คน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556 โดยกรอกใบสมัครที่ เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  
   
    คุณสมบัติโดยทั่วไป
    1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    2. มีผลการเรียน 4 ภาค อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสายขั้น ( ม.6)
    3. เป็นผู้ที่สังกัดในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์
   
    การชำระเงินค่าสมัคร  
    หลังจากผู้สมัครทำการสมัครผ่าน เว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th  แล้วสามารถไปชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
    การส่งเอกสารประกอบการสมัคร
   ให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังงานรับเข้าศึกษา (วงเล็บมุมซองว่า "โครงการนักเรียนเรียนดีชนบท") โดยส่งมาที่      
            งานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา 
            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
            จ.อุบลราชธานี
   
    เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร
   1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จาก เว็บไซต์www.entry.ubu.ac.th  จำนวน 1 ชุด
   2. สำเนา ใบ ปพ 4 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
   3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
   4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
   5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 
โดย หมดเขตส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2556  และหมดเขตส่งเอกสารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556
 
ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป


ที่มา : http://www.entry.ubu.ac.th/