About Us

The New Way to soldier. physician. police. nurse. honours.


ประวัติสถาบันอมรเทพคาเดทติวเตอร์

            เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ได้มีการจัดตั้งกวดวิชา GREAT CADET TUTOR สาขาเชียงใหม่ ขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เรียนรู้ด้านวิชาการทางทหาร ตำรวจ โดยได้รวบรวมทีมงานอาจารย์จากกรุงเทพ ที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานเดินทางมาให้ความรู้ หลังจากนั้น ปีพุทธศักราช 2554 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สถาบันกวดวิชาอมรเทพคาเดทติวเตอร์ เชียงใหม่ " เพื่อสานต่อความตั้งใจและความมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาการศึกษาต่อไปทีมอาจารย์ผู้สอน