About Me

อ.วาทิต ธรรมเชื้อ (ครูเบน)

ภาษาไทย

Facebook Twitter Linkedin

- ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ตำแหน่งอาจาย์พิเศษภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 


โหด
มัน
ฮา

- ติวเตอร์ชั้นน้ำ รายวิชาภาษาไทย ขึ้นชื่อว่า เก็งข้อสอบโควตา มช. แม่นที่สุด ของจ.เชียงใหม่ จนต้องออกหนังสือ GET2Point เป็นของตัวเอง  

ทีมอาจารย์ผู้สอน