AMT News.

การสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

GAT ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test)
คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

PAT ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test)
คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
    PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
    PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
    PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
    PAT 7.4 ภาษาจีน
    PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
    PAT 7.6 ภาษาบาลี

>>ประกาศ การรับสมัครสอบการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 
>>เตรียมพร้อมสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558
>> ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558
>>วิธีตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ไม่สามารถเลือกสนามสอบ หรือไม่สามารถพิมพ์ใบจ่ายเงิน หรือบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

 

วันรับสมัคร

1 ตุลาคม 57 - 20 ตุลาคม 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

กลุ่ม

คณะ

GPAX

O-NET

GAT

PAT

1

สัตวแพทยศาสตร์, สหเวชศาสตร์,

20%

30%

20%

PAT 2 30%

 

สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์,

 

 

 

 

 

พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์กีฬา

 

 

 

 

 

ทันตแพทยศาสตร์

20%

30%

20%

PAT 1 10%, PAT 2 20%

 

เภสัชศาสตร์

20%

30%

10%

PAT 2 40%

2

วิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติ

20%

30%

10%

PAT 1 10%, PAT 2 30%

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20%

30%

10%

PAT 1 20%, PAT 2 20%

3

วิศวกรรมศาสตร์

20%

30%

15%

PAT 2 15%, PAT 3 20%

4

สถาปัตยกรรมศาสตร์

20%

30%

10%

PAT 4 40%

5

เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร,

20%

30%

10%

PAT 1 10%, PAT 2 30%

 

วนศาสตร์, เทคโนโลยีเกษตร

 

 

 

 

6

บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,

20%

30%

30%

PAT 1 20%

 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 1

20%

30%

50%

 

 

รูปแบบที่ 2

20%

30%

40%

PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%

7

ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา, สุขศึกษา

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 1

20%

30%

20%

PAT 5 30%

 

รูปแบบที่ 2

20%

30%

10%

PAT 5 20%, PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

8

ศิลปกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต์,

20%

30%

10%

PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%

 

ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์,

 

 

 

 

 

ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์, ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

 

 

 

 

9

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์,

 

 

 

 

 

วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์,

 

 

 

 

 

มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์

 

 

 

 

 

สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

 

 

 

 

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

20%

30%

30%

PAT 1 20%

 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

20%

30%

50%

 

 

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

20%

30%

30%

PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 20%

การสมัคร

- สมัครสอบ GAT/PAT 1/2558 >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร วิชาละ 140 บาท
  ชำระได้ที่ 7-11 หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด 
- แบบคำร้องทั่วไป >>Click
- แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล >>Cilck
- แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่ ) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน>>Click

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
สนามสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี >>Click
สนามสอบในต่างจังหวัดและอำเภออื่น ๆ เว้นกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี >>Click

กำหนดการ

รับสมัคร

1 - 20 ต.ค. 57

ชำระเงิน

1 - 21 ต.ค. 57

ประกาศเลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ

31 ต.ค. 57 เป็นต้นไป

วันสอบ

22 - 25 พ.ย. 57

 

 

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 
(22 - 25 พ.ย. 57)

เวลาสอบ

 

 

วันเสาร์ 22 พ.ย. 57

 

58 GAT ความถนัดทั่วไป

08.30 - 11.30 น.

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

13.00 - 16.00 น.

 

 

วันอาทิตย์ 23 พ.ย. 57

 

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

08.30 - 11.30 น.

75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

13.00 - 16.00 น.

 

 

วันจันทร์ 24 พ.ย. 57

 

73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

08.30 - 11.30 น.

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 น.

 

 

วันอังคาร 25 พ.ย. 57

 

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

08.30 - 11.30 น.

77 PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

13.00 - 16.00 น.

78 PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

 

79 PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

 

80 PAT 7.4 ภาษาจีน

 

81 PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

 

82 PAT 7.6 ภาษาบาลี

 

 

 

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

26 ธ.ค. 57


เว็บไซต์ สทศ  >> Click