AMT News.

ข่าว เปิดสอบ นักเรียน นายสิบตำรวจปลายปี 2557 วุฒิ ม.6 /ปวช. หรือเทียบเท่า

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการเป็นการราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน

พ.ศ .2558 (ปีงบประมาณ 2558) จำนวน 5,000  อัตรา

แยกเป็น 2 กลุ่ม 

1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน         นายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา

2. การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 1,000 อัตรา

 

 

 

กรุณาติดตามข่าวสารการสมัครสอบอย่างต่อเนื่องทาง เว็บไซต์ www.amtcadet.com