AMT News.

โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการ/ใบสมัคร ได้แล้วที่นี่!!!

    โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2558

                โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วม โครงการช้างเผือกฯ ซึ่งใช้ข้อสอบเดียวกันกับการสอบภาควิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือกฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

 

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ ประเภทช้างเผือก

 

1. ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 4 ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง
2. ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 รางวัล ๆ ละ
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภาควิชาการ และค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายรอบสอง
4. ได้รับการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนทาการสอบภาควิชาการ โดยเน้นการตรวจเฉพาะร่างกายที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อการรับราชการทหาร เช่น ตาบอดสี, ยาเสพติด, เอดส์, ไวรัสตับอักเสบบี และไม่เคยทำ  Lasik มาก่อน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
5. สามารถสมัครเข้ารับคาแนะนาในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)โดยจะได้รับการสนับสนุนที่พักและอาหาร ระหว่างเข้ารับคาแนะนา ฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

  สิทธิประโยชน์ของนักเรียนฌครงการช้างเผือกฯ ประเภทสมทบ

    ผู้สมัครประเภทสมทบที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ)

 

การรับสมัคร

 

 (รับสมัครที่หน่วยสอบเท่านั้น ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ และได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นนักเรียนชายกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ม.1 - ม.2) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2556 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า3.25 ของปีการศึกษา 2557และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.2 อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2541– 2544
1.3 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

 

2. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นเงิน 250.-บาท (จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ)โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนสมทบและได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นนักเรียนชายกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ม.1 - ม.2) ไม่ต่ำกว่า 2.25 ของปีการศึกษา 2556 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
2.2 นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 - ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
2.3 คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ 1.2 และ 1.3

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ติดใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ)
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร
3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมมาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้

 

กำหนดการรับสมัคร 1 - 31 ตุลาคม 2557 (ในวันเเละเวลาราชการ)

กำหนดการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00-16.00 น.

การแต่งกาย    ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าเเตะ)

วิชาที่ชอบ     มีคะแนนเต็ม  700 คะแนน ประกอบด้วย

                      - วิทยาศาสตร์  คะแนนเต็ม 220 คะแนน

                      - คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม 220 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

                       - ภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม 160 คะแนน เกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

                       - ภาษาไทยและสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ประกาศผลสอบวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ทาง www.rtafa.ac.th

 

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร   คลิ๊กที่นี่