AMT News.

โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2558

   โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก

ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2557
กำหนดรายละเอียดดังนี้

 


รูปแบบการรับสมัคร มี 2 รูปแบบ คือ


1. นักเรียนช้างเผือก ได้รับสิทธิประโยชน์ (ตามที่โครงการช้างเผือกฯ กำหนด)
2. นักเรียนสมทบ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ แต่จะได้รับระเบียบการใบสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ฟรี 1 เล่ม โดยกำหนดให้สมัครสอบทางไปรษณีย์ และยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภาควิชาการ


คุณสมบัตินักเรียนช้างเผือก มีดังนี้


1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.1 – 2) ของปีการศึกษา 2556 ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ไม่ต่ำกว่า 3.25 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2544
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

**หมายเหตุ ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ **

 

คุณสมบัตินักเรียนสมทบ มีดังนี้


1. นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 – ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
2.คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ 2 และ 3 
3. ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเงิน 250.- บาท (จะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใด)

 


หลักฐานการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ
2. เขียนข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วลงชื่อผู้สมัคร (ใบสมัครใช้ถ่ายเอกสารได้)
3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และจะต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ชัดเจน ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ควรติดต่อขอหลักฐานดังกล่าว ตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 เพื่อความสะดวกในการสมัคร)

4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
***หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษามาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้***

 


สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2557 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศ และหน่วยกองบินต่างๆ ของ ทอ.ทั่วประเทศ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 534 3624 -7, 02 – 534 4487 และ 02 – 534 – 4489
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rtafa.ac.th/