AMT News.

มาแล้ว!!!! ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นหมอทหาร ครั้งที่ 2

ค่ายตะกายฝัน สู่วันเป็นหมอทหาร ครั้งที่ 2

25 -26 ตุลาคม 2557

ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

คุณสมบัติ

1 . เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 4- ม.6 สายวิทย์-คณิต

2. สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

 

วันและเวลาในการจัดค่าย

     วันเสารที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นค่ายแบบไม่ค้างคืน จัดกิจกรรมที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า,โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและพระราชวังพญาไท

 

วิธีการรับสมัคร

     - สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 

    - ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผ่านทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยจ่าหน้าซองดังนี้

    สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

      -   หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร

 

 

จำนวนรับ 

       200 คน

 

เอกสารประกอบใบสมัคร

      1. ใบสมัครกรอกข้อมูลและตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ไม่ต้องกรอกรหัสใบสมัคร (สำหรับเจ้าหน้าที่)

       2. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ให้ติดลงใบสมัคร ไม่จำเป็นต้องใช้รูปติดบัตร แต่ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง และไม่สวมแว่นตาดำ

        3. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัคร ผู้สมัครต้องให้ผู้ปกครองอ่านและรับทราบ แล้วลงนามยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรม

        4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหรือใช้ บัตรรับรองจากสถานศึกษา เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจริง

        5. หากตอบคำถามในใบสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบตามข้อกำหนด จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกทุกกรณี

 

 

ใบสมัคร

Link1 : https://drive.google.com/file/d/0BzTLlqunCfIjMHZEZElQMDkza1E/edit?usp=sharing
Link2 : https://drive.google.com/file/d/0BzTLlqunCfIjVXZmOFZIdUdFVlk/edit?usp=sharing


ระเบียบการ
Link1 : 
https://drive.google.com/file/d/0BzTLlqunCfIjNVdJRzVrVmFMZjQ/edit?usp=sharing
Link2 : 
https://drive.google.com/file/d/0BzTLlqunCfIjUGpQOFpBWl8yMFU/edit?usp=sharing