AMT News.

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครสอบพยาบาลตำรวจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

แบ่งเป็นการรับสมัคร 2 ประเภท
  • บุคคลทั่วไป
รับสมัครบุคคลทั่วไป ชายและหญิงจำนวน 28 คน(ทุนส่วนตัว) 
คุณสมบัติโดยสังเขป
สำเร็จการศึกษา ม.ปลายสายวิทย์-คณิต
มีคะแนนทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการสึกษาแห่งชาติ ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ ได้แก่ GAT PAT 1 และ PAT 2
หญิงสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก.
ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกหายใจเข้า 80 ซม.หายใจออก 77 ซม.(ไม่อยู่ระหว่างรับหมายเรียกฯ หรือรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
โสดอายุ 16-25 ปีบริบูรณ์(นับถึง 11 ส.ค. 57)
  • โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ 
รับสมัครบุคคลทั่วไป ชายและหญิงจำนวน 14 คน(ทุนส่วนตัว)
คุณสมบัติโดยสังเขป
(เหมือนกับประเภททั่วไป)และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนีั
  1. เป็นบุตรโดยกำเนิดข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ
  2. เป็นบุตรโดยกำเนิดข้าราชการตำรวจที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บถึงทุพพลภาพในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือก่อความไม่สงบฯ
  3. เป็นบุตรโดยกำเนิดผู้ที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บถึงทุพพลภาพในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือก่อความไม่สงบฯ
  4. เป็นบุตรโดยกำเนิดผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ เหรียญดุษฏีมาลา หรือเข็มกล้าหาญขึ้นไป
  5. ข้าราชการตำรวจ หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดข้าราชการตำรวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของ สตช.
  6. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจประจำการ หรือนอกประจำการที่ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ หรือเป็นข้าราชการตำรวจในปัจจุบัน
 
การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ได้ทาง http://www.nursepolice.go.th/ และ http://www.nursepolice.thaijobjob.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 26 ม.ค. 57