AMT News.

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครสอบพยาบาลกองทัพอากาศ

สำหรับน้องๆที่สนใจสอบพยาบาลกองทัพอากาศ

  1. ทุนกองทัพอากาศ 36 คน
  2. ทุนส่วนตัว 20 คน

เปิดรับสมัครช่วง มค 58- เมย 58

คุณสมบัติโดยสังเขป

  • ต้องสำเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ม.ปลาย รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
  • สตรีโสด อายุ 17-22 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535-2540)
  • สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

ติดตามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่

 http://job.nc.rtaf.mi.th/