AMT News.

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครสอบพยาบาลกองทัพบก

วันนี้พี่นำข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบพยาบาลเหล่าทัพ มาฝาก # สำหรับน้องที่สนใจอยากสอบเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) # เปิดรับสมัคร ช่วง กพ. 58 - พค. 58 นี้ โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง ) 2. ประเภททุับนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน) คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์- คณิต)ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 2.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน 2.2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 ) 2.3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6 3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการ ศึกษาของปีที่สมัคร 4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ ตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย 8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท 9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ 10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด 11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผล คะแนนตามข้อ 2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหารหนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือ มารดาและสูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร 13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้อง มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี http://rtanc.thaijobjob.com/2014/nrp2557.pdf