AMT News.

ประกาศจ จุฬาฯ รับนิสิตเพิ่ม Admission กลาง 2557

ประกาศจํานวนรับนิสิตเพิ่ม Admissions กลาง 2557 : จุฬาลงกรณ์ มาแล้ว

คณะ/สาขาวิชาที่มีการเปลี่ยแปลงจำนวนรับในการรับเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง(Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2557
เนื่องจากมีผู้ไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์ 

ติดตามรายละเอียดจาก link ด้านล่างคะ

http://files.unigang.com/pic/3/319.pdf