AMT News.

รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ 57 สมัครด่วนๆจ้าา !!

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2557 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอุตุ (อต.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) 
และ เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

สมัครทางไปรษณีย์  รับสมัครถึงวันที่ 25 มกราคม 2556

สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 160.- บาท  ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทาการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา  ไชยปะ จ่าหน้าซองถึง สำนักงานรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

สมัครทาง Internet รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

ทางเว็บ http://atts.thaijobjob.com/

สมัครด้วยตนเอง รับสมัครวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่ เว้นวันหยุดราชการที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ จำหน่ายใบสมัคร ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองบินทั่วประเทศ ราคาชุดละ 100.- บาท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด่านล่างและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-9265222 ครับ