AMT News.

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๘ สถานี

 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๘ สถานี

สถานีที่ ๑ นั่งงอตัว เครื่องวัดเป็นกล่องไม้สูงจากพื้น ๓๐ เซนติเมตร ติดไม้วัดยาว ๖๐ เซนติเมตร ด้านบนของกล่องในแนวนอน ให้ผู้สอบนั่งเหยียดขาตรง เท้าทั้งสองตั้งฉากกับพื้นและชิดกัน ฝ่าเท้าจรดแกนกลางของเครื่องวัด แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงขนากับพื้นฝ่ามือว่างอยู่บนเครื่องวัด เมื่อพร้อมแล้วให้ค่อย ๆ ก้มตัวพร้อมกับเหยียดแขนเลื่อนฝ่ามือไปข้างหน้าตามแนวเครื่องวัดจนไม่สามารถก้มตัวเลื่อนฝ่ามือต่อไปได้ ขณะปฏิบัติเข่าเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ


สถานีที่ ๒ ยืนกระโดดไกล ให้ผู้เข้าสอบยืนบนจุดที่กำหนดของเครื่องวัด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมแล้วให้เหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังพร้อมกับย่อตัวลง ให้เหวี่ยงแขนย่อตัวหาจังหวะได้ เมื่อได้จังหวะแล้วให้เหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าอย่างแรง พร้อมกระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด


สถานีที่ ๓ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที ท่าเตรียมผู้สอบนอนหงาย ฝ่ามือทั้งสองสอดประสานกันที่ท้ายทอย ศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น เข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ ผู้ช่วยคุกเข่าใช้มือทั้งสองจับข้อเท้าของผู้สอบกดไว้ให้ส้นเท้าติดพื้น เมื่อพร้อมแล้วกรรมการให้สัญญาณ " เริ่ม " ผู้สอบลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสอง ให้แขนทั้งสองช่วงศอกด้านในสัมผัสกับเข่าด้านนอกแล้วกลับนอนลงสู่ท่าเดิมจนด้านหลังของหัวไหล่และศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น ทำเช่นนี้ติดต่อกันภายใน ๓๐ วินาที ขณะปฏิบัติฝ่ามือต้องประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกขึ้นสู่ท่านั่งห้ามเอียงตัวไปมา


สถานีที่ ๔ วิ่งเก็บของ เป็นการวิ่งบนทางเรียบ ๒ เที่ยว (ไป – กลับ) มี วงกลม ๒ วง ห่างกัน ๑๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร ที่วงกลมปลายทางมีไม้ ๒ ท่อน ( ขนาด ๕ x ๐ . ๕ x ๑๐ ซม .) วางตรงจุดกำหนดในวงกลมปลายทาง เมื่อได้รับสัญญาณให้ผู้สอบเริ่มวิ่งจากวงกลม เริ่มต้นไปยังวงกลมปลายทางหยิบไม้ท่อนที่ ๑ วิ่งกลับมาวางไว้ในวงกลมเริ่มต้น แล้ววิ่งกลับไปเก็บไม้ท่อนที่ ๒ วิ่งกลับมาผ่านวงกลมเริ่มต้น ( โดยไม่ต้องวางไม้ท่อนที่ ๒ ในวงกลมเริ่มต้น ) ถ้าวางไม้ไม่อยู่ในวงกลมต้องเก็บมาวางไว้ในวงกลม ห้ามโยนท่อนไม้


สถานีที่ ๕ วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร ให้ผู้สอบพร้อมที่เส้นปล่อยตัวตามช่องวิ่งของตนเอง เมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัวให้วิ่งในช่องวิ่งของตนเองไปจนถึงเส้นชัย


สถานีที่ ๖ ดึงข้อ ท่าเริ่มต้น ให้ผู้สอบจับราวเดี่ยวแบบคว่ำมือทั้ง ๒ ข้าง พร้อมห้อยตัวลงจนแขน ลำตัว และขาเหยียดตรง เมื่อพร้อมให้ผู้สอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว และกลับสู่ท่าเริ่มต้น แขน ลำตัวและขา ต้องเหยียดตรงทุกครั้ง ปฏิบัติติดต่อกันให้มากครั้งทีสุด ห้ามแกว่งเท้าหรือเตะขา หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า ๓ - ๔ วินาที


สถานีที่ ๗ วิ่งระยะ ๑ , ๐๐๐ เมตร ให้ผู้สอบพร้อมที่เส้นปล่อยตัวเมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัว ให้เริ่มวิ่งไปตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้


สถานีที่ ๘ ว่ายน้ำระยะทาง ๕๐ เมตร ให้ผู้สอบพร้อมบนแท่นปล่อยตัวหรือที่ขอบสระ หรืออยู่ในน้ำ ตามลู่ว่ายของตนเองด้านจุดเริ่มต้น เมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัว ให้ว่ายน้ำไปจนถึงขอบสระที่เป็นเส้นชัย