AMT News.

กฎระเบียบและการปฏิบัติตัวระหว่างเข้าค่ายเตรียมทหารSUMMER'56

1. ตื่นและนอนตามเวลาที่กำหนดล

2. จัดระเบียบที่นอนและรับผิดชอบตนเอง หากไม่เรียบร้อยจะถูกลงโทษ

3. ต้องเข้าห้องเรียนก่อนอาจารย์ผู้สอนเข้าห้อง

4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเข้าห้องเรียน

5. เชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์ และ พี่เลี้ยง จากสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด

6. ห้ามไม่ให้ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนด้วยกันเองและบุคคลอื่นนอกค่าย

7. ห้ามเล่นการพนัน ทุกชนิด

8. ห้ามหยอกล้อ หรือ แกล้งเพื่อนจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

9. ช่วยกันประหยัดน้ำ และ ไฟฟ้า เพื่อลดสภาวะโลกร้อน โดยการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาที่กำหนด