AMT News.

Dek60 ควรรู้! คะแนนขั้นต่ำแต่ละคณะโควตามช.60

cr : https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการรับนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2560

1. คณะแพทย์
- ไทย สังคม คณิต 30 คะแนน
- วิทย์ 90 คะแนน
- อังกฤษ 60 คะแนน

2. ทันตแพทย์
- ไทย สังคม คณิต อังกฤษ 30 คะแนน
- วิทย์ 90 คะแนน

3. เภสัช
- ไทย สังคม คณิต 30 คะแนน
- วิทย์ 90 คะแนน
- อังกฤษ 60 คะแนน

4. วิศวะทุกสาขา
- คณิต 25 คะแนน
- พื้นฐานวิศวะ 90 คะแนน (เต็ม300)

5. มนุษย์
5.1 มนุษย์ภาษาอังกฤษ 
- อังกฤษ 45 คะแนน
5.2 มนุษย์ฝรั่งเศส
- ฝรั่งเศส 30 คะแนน
5.3 มนุษย์บ้านและชุมชน
- อังกฤษ 30 คะแนน

6. ศึกษาศาสตร์ทุกสาขา
- ความถนัดวิชาชีพครู PAT5 90 คะแนน (90/300)
6.1 สาขาศิลปศึกษา
- ความถนัดทัศนศิลป์ ร้อยละ 40

7. สังคมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ
- อังกฤษ 50 คะแนน

8. วิจิตรศิลป์
8.1 ภาพพิมพ์ จิตกรรม ปะติมากรรม
- ความถนัดทัศนศิลป์ ร้อยละ 40
8.2 สหสศาสตร์ศิลป์
- อังกฤษ 25 คะแนน
8.3 ศิลปะการถ่ายภาพ
- อังกฤษ 40 คะแนน
8.4 สื่อศิลปะและออกแบบสื่อ 
- อังกฤษ 35 คะแนน
- ความถนัดทัศนศิลป์ ร้อยละ 30
8.5 ศิลปะดนตรีการแสดง
- อังกฤษ 30 คะแนน

9. สถาปัตย์
- อังกฤษ 30 คะแนน
- ความถนัดสถาปัตย์ขั้นต่ำร้อยละ 35

10. สื่อสารมวลชนหลักสูตร ควร 2 ปริญญา
- ไทย 40 คะแนน
- อังกฤษ 35 คะแนน
- คณิต (สายวิทย์) 35 คะแนน
- คณิต (สายศิลป์) 40 คะแนน

11. เศรษฐศาสตร์
11.1 เศรษฐศาสตร์(วิทย์-คณิต)
- อังกฤษ 35 คะแนน
- คณิต 1 30 คะแนน
11.2 เศรษฐศาสตร์นานาชาติ (วิทย์-คณิต)
- อังกฤษ 60 คะแนน
- คณิต 1 30 คะแนน
11.3 เศรษฐศาสตร์ภาษาต่างประเทศสายศิลป์ 
- อังกฤษ 35 คะแนน
- คณิต 2 40 คะแนน
11.4 เศรษฐศาสตร์นานาชาติ (ศิลป์)
- อังกฤษ 60 คะแนน
- คณิต 2 40 คะแนน
11.5 หลักสูตร 2 ปริญญา
- ไทย 40 คะแนน
- อังกฤษ 35 คะแนน
- คณิต (สายวิทย์) 30 คะแนน
- คณิต (สายศิลป์) 40 คะแนน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF :https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/paper/low_score60.pdf 

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/