AMT News.

รับตรง 59 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบหลัง Admissions

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/2035/

จำนวนรับ
คณะ/สาขาวิชา
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 
- ศิลปศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจ 
- นิติศาสตร์
- นิเทศศาสตร์ 
- ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
วันรับสมัคร
7 มิถุนายน 59 - 5 สิงหาคม 59
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย 
- ไม่กำหนดเกรด 

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ค่าสมัคร 500 บาท
- พิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ เอกสารหลักฐานการสมัคร ส่งด้วยตนเองเท่านั้น
  แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารอำนวยการ ชั้น 1
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี)
  เวลา 09.00 - 15.00 น. เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด (ยกเว้น 16 - 20 ก.ค. วันหยุด) 

กำหนดการ
รับสมัคร                                              7 มิ.ย. - 5 ส.ค. 59                                                        
สอบสัมภาษณ์ ทราบผลเลย ในวันที่มายื่นใบสมัคร
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 5 วัน หลังจากผ่านสัมภาษณ์
เปิดเรียน  15 สิ.ต. 59


ระเบียบการรับสมัคร หน้า 11 >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click