AMT News.

รับตรง 59 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ศูนย์รังสิต

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/2033/

จำนวนรับ
                   คณะ/สาขาวิชา                 จำนวนรับ                        
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ศูนย์รังสิต        
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
15
- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก 23
วันรับสมัคร
18 พฤษภาคม 59 - 9 มิถุนายน 59
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL Internet-based 61 หรือ TU-GET 500 หรือ IELTS 6.0
**ในกรณีผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด แต่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับพิจารณาเข้าแบบมีเงื่อนไข 
- GPA วิชาฟิสิกส์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

- สอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >>Click
- ค่าสมัคร 1000 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

กำหนดการ
รับสมัคร 
18 พ.ค. - 9 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 17 มิ.ย. 59
สอบข้อเขียน 26 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1 ก.ค. 59
สอบสัมภาษณ์ 6 ก.ค. 59 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
13 ก.ค. 59 


ระเบียบการรับสมัครสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก >> Click
ระเบียบการรับสมัครสาขาเทคโนโลยีทางคลินิก >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click