AMT News.

รับตรง 59 ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

จำนวนรับ
              คณะ/สาขาวิชา             รูปแบบที่ 1                รูปแบบที่ 2                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ         
   
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 4
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 10
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 25
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 7
     
คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 70 -
วันรับสมัคร
23 พฤษภาคม 59 - 30 พฤษภาคม 59
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

***สอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รูปแบบที่ 1 **พิจารณา PAT 1 , PAT 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รูปแบบที่ 2 **สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานความถนัดทางวิศวกรรม
- คณะบริหารธุรกิจ 
รูปแบบที่ 1 **พิจารณา O-NET 5 วิชา และ GAT , PAT 1

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >>Click
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
- นำหลักฐานทุกอย่างมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์ **สามารถสมัครได้เพียง 1 คณะเท่านั้น

กำหนดการ
รับสมัคร 
23 - 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
*เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ รูปแบบที่ 2
17 มิ.ย. 59
สอบข้อเขียน 
*เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ รูปแบบที่ 2
20 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
23 มิ.ย. 59
สอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ
27 มิ.ย. 59 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
30 มิ.ย. 59 


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click

ี่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/2016/