AMT News.

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 รายละเอียดดังนี้
 

กำหนดการคัดเลือก

           - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 18 เมษายน 2559 – วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น.

 

 

จำนวนที่เปิดรับ

          ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น

           - สาขาจิตวิทยาคลินิก  จำนวน 25 คน

           - สาขาจิตวิทยาชุมชน  จำนวน 25 คน

           - สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จำนวน 25 คน

           - สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 25 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

            - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.25

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน (ม.4-6) ร้อยละ 20

           - คะแนน O-NET ร้อยละ 30

              รหัสวิชา 01 ภาษาไทย

              รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา

              รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ *** ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน**

              รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์

              รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์

           - คะแนน GAT/PAT คะแนนที่ดีที่สุดระหว่าง ครั้งที่ 1/2558 – 2/2559

              รหัสวิชา GAT 85 ร้อยละ 10

              รหัสวิชา PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 10

              รหัสวิชา PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30

 

การสมัครและค่าสมัคร

           - ค่าสมัคร 400 บาท เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้(ห้ามหาย) หากมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศรายชื่อหลังจากปิดรับสมัครให้เตรียมเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ์

           - หลักฐานการสมัคร ส่งในวันสอบสัมภาษณ์

             ใบสมัคร

             สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก

             รูปถ่ายสี หรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

             ต้นฉบับและสำเนาหลักฐานการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ชุด

             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

             สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

             ต้นฉบับและสำเนาผลการสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 ชุด (พร้อมระบุ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สทศ.)

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             - ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น หากตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครสมัครสาขาวิชาอื่นในระบบรับตรง ภาคพิเศษ ของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ / การเข้าศึกษาใน สาขาวิชาจิตวิทยา ทันที

             - ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่  

             - ดาวน์โหลด คู่มือการสมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัคร คลิกที่นี่

             - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่  

ที่มา : http://p-dome.com/psy-socsp-ku-59/