AMT News.

ขั้นตอนการสมัคร Admissions ปี 2559

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

ได้ทำการสอบ O-NET ตรงตามปีที่สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น และมีคะแนนสอบ GAT/PAT  

วันรับสมัคร
10 พฤษภาคม 59 - 17 พฤษภาคม 59
การสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร 

1. ศึกษาข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาฯ ได้จาก ระเบียบการ

 

2. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.aupt.or.th **ใช้เลขบัตรประชาชน และเลขที่สอบ GAT/PAT

 

3. กรอกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการแล้วแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้)

 

4. พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร นำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ หรือ 7-11 ค่าสมัคร อันดับแรก 100 บาท อันดับต่อไป 2-4 อันดับละ 50 บาท รวม 4 อันดับ 250 บาท ค่าธรรมเนียมในการจ่าย 10-15 บาท **สมัครกี่อันดับก็ได้ ไม่เกิน 4 อันดับ

 

5. ตรวจสอบการชำระเงิน หลังจากชำระเงินแล้ว 1-2 วัน

 

6. ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ฯลฯ (ไม่รวมการเลือกคณะ) ให้ผู้สมัครส่งคำร้องขอแก้ไข พร้อมหลักฐานทางโทรเลข 02-3545155, 02-3545156 วันที่ 10-21 พ.ค. 59

 

7. สำหรับผู้สมัครที่จบจากต่างประเทศ ต้องส่งใบ Transcript มายัง สอท. ทางโทรสารหมายเลข 02-3545155,02-3545156

 

8. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ จะต้องทำการสมัครใหม่และชำระเงินใหม่ทั้งหมด โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และต้องทำการสมัครใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 พ.ค. 59 และชำระเงินภายในวันที่ 19 พ.ค. 59 สอท. จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุดที่มีการชำระเงิน
 
ตัวอย่างใบสมัคร 

กำหนดการ

กำหนดการ Admissions ปี 2559

 

จำหน่ายระเบียบการ

6-17 พ.ค. 59

รับสมัคร ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th

10-17 พ.ค. 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์         

5 มิ.ย. 59

สอบสัมภาษณ์

14-17 มิ.ย. 59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1 ก.ค. 59