AMT News.

รับตรง59 นร.ที่มีความสามารถฯ วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ 2559

Cr: http://www.enttrong.com/1737

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 3)

 

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 และ ม.5 แต่ละชั้นปี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4, ม.5 และ ม.6 เทอม 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 2.75
 • และ เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสต ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5